Teisės aktų ir jų projektų antikorupciniai vertinimai

Teisės aktų ir jų projektų antikorupciniai vertinimai Teisės aktų ir jų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas vadovaujantis KPĮ 8 straipsnio nuostatomis bei  teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo". Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – […]

Prieš sertifikavimo ir kontroliniai auditai pagal LST/ISO 37001:2017 | ISO 37001

Prieš sertifikavimo ir kontroliniai auditai pagal LST/ISO 37001:2017 | ISO 37001 Įsidiegus sistemą visada reikia pasitikrinti ar darbai atlikti tinkamai laikantis standartų nurodymų. Kontrolinis auditas pagal LST/ISO 37001:2017 standarto reikalavimus leidžia išvengti papildomų sąnaudų, pasitikrinant ar tinkamai pasirengta sertifikavimo procesui bei laiku ištaisyti neatitiktis. Tuomet Jūs turite tvirtą pagrindą tikėtis, jog sertifikavimo procesas bus sėkmingas […]

Korupcijos prevencijos tvarkų ir metodikų rengimas ir tobulinimas

Korupcijos prevencijos tvarkų ir metodikų rengimas ir tobulinimas Įgyvendinant parengtas kovos su korupcija programas valstybės ar savivaldybių įstaigose - konsultuojame ir padedame parengti veiksmingas ir išsamias korupcijos prevencijos tvarkas, metodikas. Taip pat esant poreikiui peržiūrime, atnaujiname ir pateikiame rekomendacijas kaip tobulinti, papildyti ar pakeisti esamas tvarkas, efektyvesniam veikimui užtikrinti. Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar […]

Korupcijos prevencijos programų ir priemonių planų rengimas ir efektyvinimas

Korupcijos prevencijos programų ir priemonių planų rengimas ir efektyvinimas Korupcijos prevencijos įstatyme yra apibrėžta, kad Institucines kovos su korupcija programas rengia ir įgyvendina valstybės ar savivaldybių įstaigos, kuriose buvo atlikta korupcijos rizikos analizė ir pasiūlyta parengti tokią programą. Šios programos rengiamos ir pačių institucijų iniciatyva, siekiant institucijoje pagerinti kovą su korupcija. Patyrusių konsultantų komanda teikia, […]

Korupcijos prevencijos ir Antikorupcinės veiklos atitikties vertinimai LR teisės aktų reikalavimams

Korupcijos prevencijos ir Antikorupcinės veiklos atitikties vertinimai LR teisės aktų reikalavimams Organizacijos vykdančios ar norinčios vykdyti pokyčius ir tobulinti esamas korupcijos prevencijos priemones turi pradėti nuo dabartinės padėties ( „čia ir dabar“) objektyvaus įvertinimo pagal ISO37001 ir ISO19600 standartų reikalavimus. Auditų apimtys leidžia prisitaikyti prie kliento poreikių. Šiuo metu siūlome du galimus audito tipus –mini […]

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatytai

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatytai Turint tikslą nustatyti bei pašalinti, t.y. valdyti  - korupcijos rizikos veiksnius, tam tikru periodiškumu, kiekvienais metais turi būti atliekama KPTN ir STT teikiama motyvuota išvada dėl įvertintų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas padeda įsivertinus didžiausius korupcijos rizikos veiksnius, numatyti konkrečias priemones problemoms valdyti ir […]

Kontroliniai auditai pagal ISO 19600:2014

Kontroliniai auditai pagal ISO 19600:2014 Įsidiegus sistemą visada reikia pasitikrinti ar darbai atlikti tinkamai laikantis standartų nurodymų. Kontrolinis auditas pagal ISO19600:2014 standartų reikalavimus leidžia išvengti papildomų sąnaudų bei suteikia galimybę pasitikrinti ar tinkamai pasirengta sertifikavimo procesui bei laiku ištaisyti neatitiktis. Rekomenduojame kontrolinio audito paslaugą, kurios metu įvertinsime kaip tinkamai vadovaujantis standarto ISO 19600 reikalavimais yra […]

Konsultacinė pagalba sertifikuojant Antikorupcines vadybos sistemas pagal LST/ISO 37001:2017 | ISO 37001

Konsultacinė pagalba sertifikuojant Antikorupcines vadybos sistemas pagal LST/ISO 37001:2017 | ISO 37001 Organizacijos gali pačios savo turimais resursais diegtis ir siekti sertifikuotis įdiegtą antikorupcinę vadybos sistemą (AVS). Kadangi AVS, kaip ir kitos vadybos sistemos nuo įdiegimo pradžios yra „gyvas, kintantis organizmas“, jos adekvatumas ir rezultatyvumas turėtų būti vertinamas nuolat ir reguliariai, taikant įvairius metodus, taip […]

Kiti inovatyvūs antikorupciniai sprendimai

Kiti inovatyvūs antikorupciniai sprendimai Jeigu Jūsų organizacija turi poreikį efektyvinti antikorupcinę veiklą ir neradote galimų tinkamų sprendimų išvardintame mūsų teikiamų paslaugų kataloge, visada galime suteikti konsultaciją ir rasti tinkamą sprendimą pasinaudodami mūsų ekspertų giliomis praktinėmis patirtimis, akademine išmintimi ir pasaulinėmis žiniomis. Pagal Jūsų individualų poreikį sukursim ir pritaikysim Jūsų organizacijai inovatyvius antikorupcinius sprendimus. Susidomėjote ir […]

Etikos ir elgesio kodeksų viešojo sektoriaus organizacijoms kūrimas, diegimas, palaikymas ir efektyvinimas

Etikos ir elgesio kodeksų viešojo sektoriaus organizacijoms kūrimas, diegimas, palaikymas ir efektyvinimas Viešojo sektoriaus organizacijoms svarbu turėti ir vadovautis etikos ir elgesio kodeksais, kuriuose turėtų būti apibrėžta jų veiklos: gairės, vertybės ir atsiskaitomybė piliečiams. Tai tikrai efektyvi priemonė prisidedanti prie skaidrios ir efektyvios viešojo sektoriaus organizacijų vadybos. Turime didelę ekspertinę patirtį šioje srityje. Galime padėti […]

Etikos ir elgesio kodeksų privataus sektoriaus organizacijoms kūrimas, diegimas, palaikymas ir efektyvinimas

Etikos ir elgesio kodeksų privataus sektoriaus organizacijoms kūrimas, diegimas, palaikymas ir efektyvinimas Etikos kodeksas verslo organizacijoje dažniausiai apibrėžia elgesio principus bei normas ir padeda užtikrinti jų laikymą. Etikos kodekso pagrindas - vizija, misija ir pagrindinės vertybės. Jis padeda jas puoselėti, paaiškindamas darbuotojams kaip bendradarbiauti, kaip elgtis su klientais ar verslo partneriais tuo pačiu ir su […]

Atitikties vertinimai pagal NATO saugumo standartus

Atitikties vertinimai pagal NATO saugumo standartus Mes įvertinsime, ar organizacijoje įdiegti saugumo standartai atitinka keliamus NATO reikalavimus ar veikia ir yra efektyvus visi saugumo sistemą sudarantys procesai. Atitikties vertinimo metu mes išduosime atitikties pažymėjimą. Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis! DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS  

Atitikties vertinimai pagal ISO 31000

Atitikties vertinimai pagal ISO 31000 Mes įvertinsime, ar organizacijoje įdiegta rizikų valdymo sistema pilnai atitinka ISO3100:2018 standarto reikalavimus, ar veikia ir yra efektyvus visi ją sudarantys procesai. Atitikties vertinimo metu mes išduosime atitikties pažymėjimą, kuris pagrįs nepriklausomo auditoriaus išvadą dėl rizikų valdymo sistemos atitikties ISO3100:2018 standarto reikalavimams. Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo […]

Atitikties vertinimai LST/ISO 37001:2017 | ISO 37001 | ISO 19600

Atitikties vertinimai LST/ISO 37001:2017 | ISO 37001 | ISO 19600 Vadybos sistemų standartai padeda organizacijoms valdyti pasirinktas sritis sukūrus ir įdiegus tinkamas sistemas. Ar Jums reikalinga įsidiegti atitikties vadybos ar antikorupcinę vadybos sistemą, kokia apimtimi, kokios naudos bus pasiektos, koks planuotinas biudžetas bei galimos sistemos diegimo gairės? Visus atsakymus padės surasti mūsų sukurti ir atliekami […]

Atitikties vadybos sistemų pagal ISO 19600:2014 diegimas ir palaikymas

Atitikties vadybos sistemų pagal ISO 19600:2014 diegimas ir palaikymas Standarto ISO 19600:2014 esminiai principai – efektyvi valdysena, proporcingumas, skaidrumas ir tvarumas. Atitikties valdymo sistemos leidžia organizacijai siekti efektyvaus prisiimtų susitarimų laikymosi, užtikrinant išorinių ir vidinių organizacijos teisės aktų, taisyklių, tvarkų, procedūrų ar kitokių pačios organizacijos sukurtų ir vidiniais dokumentuotais sprendimais įteisintų praktikų privalomą atitikimą. ISO […]

Atitikties pažymėjimų pagal ISO 19600:2014 išdavimas

Atitikties pažymėjimų pagal ISO 19600:2014 išdavimas Atlikę Jūsų organizacijos atitikties vertinimą išduosime pažymėjimą, liudijantį, kad Jūsų organizacijoje įdiegta antikorupcinės (ar kitos pasirinktos srities) atitikties vadybos sistema pilnai atitinka ISO 19600:2014 reikalavimus. Atliekant audito paslaugą, įvertinsime kaip tinkamai vadovaujantis standarto ISO 19600 reikalavimais yra įgyvendintos visos nuostatos: suformuotos procedūros, atliktas rizikų vertinimas, tinkamai parengtos ir susietos […]

Antikorupcinių vadybos sistemų pagal LST/ISO 37001:2017 | ISO 37001 diegimas ir palaikymas

Antikorupcinių vadybos sistemų pagal LST/ISO 37001:2017 | ISO 37001 diegimas ir palaikymas Antikorupcinė vadybos sistema (AVS), jVS), jos veikimas organizacijoje, turi tikslą užtikrinti korupcijos apraiškų prevenciją, jų indentifikavimą ir atsakomųjų priemonių bei sistemos tobulinimo procesų įgyvendinimą. Mes įdiegsime mažoms, vidutinio dydžio ar didelėms organizacijoms, veikiančioms tiek privačiame, tiek valstybiniame ar nevyriausybiniame sektoriuose AVS pagal LST/ISO37001:2017 […]

Antikorupcinių aplinkų viešojo sektoriaus organizacijose diegimas ir palaikymas

Antikorupcinių aplinkų viešojo sektoriaus organizacijose diegimas ir palaikymas Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovas. Tai STT ekspertų parengtos gairės - antikorupcinio teisinio reglamentavimo įgyvendinimo metodiniai dokumentai, skirti pagerinti antikorupcinę padėtį ir viešojo sektoriaus darbuotojų elgesio standartus. Gairės yra „universalus įrankių rinkinys“ viešojo sektoriaus organizacijų vadovams bei už korupcijos prevenciją atsakingiems darbuotojams, skirtas kurti […]

Antikorupcinių aplinkų privataus sektoriaus organizacijose diegimas,  palaikymas ir efektyvinimas

Antikorupcinių aplinkų privataus sektoriaus organizacijose diegimas, palaikymas ir efektyvinimas Antikorupcinės aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo vadovas privačiame sektoriuje yra praktinio taikymo metodinė priemonė Lietuvos verslo organizacijoms  sukurta bendradarbiaujant STT ir verslo bendruomenei. Šios metodinės medžiagos tikslas padėti organizacijoms įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones ir taip formuoti antikorupcinę verslo aplinką, didinti verslo skaidrumą ir atsakingumą. Patyrusių konsultantų komanda teikia, […]
Scroll to top