Open post

Verslo procesų kūrimas ir efektyvinimas

Verslo procesų kūrimas ir efektyvinimas

Jūsų organizacijos procesų kūrimo ir valdymo ekspertus ir vadovus apmokysime, kaip tinkamai sukurti ir efektyviai valdyti organizacijos procesus, parengti ir aprašyti jų žemėlapius, nustatyti aiškias atsakomybių ribas bei kaip efektyvinti atskirų organizacijos procesų (gamybos, personalo, finansų, rizikų ir kitų) valdymą.

Mokymų tikslas - padėti atsakingiems darbuotojams ar vadovams formuoti sisteminį požiūrį į verslo procesus, kurie yra tampriai susiję su organizacijos strategija, suplanuotų rezultatų pasiekimu. Procesų efektyvumas ir jų valdymo sėkmė įvertinama rodikliais ir siektinų reikšmių kontrolę bei sistemos tobulinimo mechanizmo nenutrūkstamu naudojimu.

Mokymų turinys:

 • Verslo procesų valdymo sėkmės pavyzdžiai ir kuo pagrįstas organizacijų efektyvi ir naši veikla;
 • Verslo procesų valdymas jo taikymo patirtys ir tendencijos;
 • Verslo procesų valdymo modeliai, metodai;
 • Verslo procesų sistemos valdymo standartai ir IT įrankiai;
 • Verslo procesų modeliavimas ir analizė.

Mokymų nauda:

Mokymu metu darbuotojai įgis žinias ir aiškiau supras, jog verslo procesų valdymas yra labai vertingas organizacijai ir veda teisiausiu keliu link efektyvaus ir našaus kiekvieno darbuotojo kasdieninio darbo rezultato. Svarbu užtikrinti faktais paremtų sprendimų priėmimą ir kritišką mąstymą bei darbuotojų įsitraukimą. Tam padeda tinkamai pasirinkti veiklos procesų valdymo modeliai, metodikos, IT įrankiai, standartai ir jų tarpusavio suderinamumas.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Open post

Informacinių technologijų valdymas

Informacinių technologijų valdymas

Mūsų ekspertai suteiks Jums būtinas pradines žinias apie informacinių technologijų valdymą bei gilesnes žinias, paremtas standarto ISO 20000-1 reikalavimais, ITIL, COBIT ir kitomis pasaulinėmis metodikomis, kaip efektyviai valdyti informacines technologijas ir tam skiriamus finansinius ir kitus resursus.

Mokymų turinys:

 • Informacinių technologijų veiklos strateginis ir situacijų valdymas;
 • Informacinių technologijų veiklos planavimas, sprendimų priėmimo modeliai;
 • Informacinių technologijų projektų valdymo metodai;
 • Informacinių technologijų paslaugų valdymo standartai (COBIT, ITIL ir kt.) ir jų taikymas;
 • Informacinių technologijų rizikos valdymas;
 • Veiklos procesų kompiuterinis modeliavimas.

Mokymų nauda:

Darbuotojai gebės tinkamai analizuoti IT valdymo sprendimų įtaką įmonės veiklos procesams, įvertins galimą riziką priimant verslo IT sprendimus. Supras IT veiklos planavimo, sprendimų priėmimo ir strateginio valdymo procesus bei IT paslaugų valdymo standartus (COBIT, ITIL ir kt.) ir gebės juos taikyti organizacijų veikloje.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Open post

Rizikos valdymas

Rizikos valdymas

Pagal standarto ISO 31000:2018 reikalavimus, COSO ir kitas pasaulines metodikas apmokysime Jūsų atsakingus organizacijos darbuotojus, kaip tinkamai valdyti finansų, procesų žmogiškųjų išteklių, informacijos ir kitų veiklos sričių rizikų valdymą, kaip užtikrinti rizikų vertinimo, rizikų valdymo strategijų ir priemonių planų rengimą, kaip efektyvinti rizikų valdymo procesus.

Mokymų turinys:

 • Suteikti žinias apie rizikos (ų) valdymo procesą, tikslus ir galimus gauti rezultatus;
 • Kaip nustatyti ir įvertinti organizacijos veiklos sritis ir/ar procesus, kuriuose gali pasireikšti didesnė nei maža rizika;
 • Kaip surasti, atpažinti ir suregistruoti galimas rizikas ir grėsmes pasirinktose organizacijos veiklos sričių veikiančiose procesuose ir parengti rizikų registrą;
 • Kaip nustatyti ir įvertinti rizikos pasireiškimo tikimybę ir galimą žalą bei kitas rizikos pasireiškimo pasekmes, atsižvelgiant į esamų ir vykdomų veiksmų su saugumo rizika, kontrolės priemonių ir kitų priemonių veiksmingumą bei parengti rizikos pasireiškimo tikimybės ir žalos įvertinimo matricą.
 • Kaip nustatyti ar rizikos, atsižvelgiant į esamų ir vykdomų veiksmų su rizika, kontrolės ir kitų priemonių veiksmingumą, Organizacijai yra priimtinos, neviršijant Organizacijos norimos prisiimti rizikos ir jei ne, pasirinkti ir suplanuoti veiksmus (naujus ar papildomus) skirtus suvaldyti riziką,  kontrolės ir kitas priemones, t.y. rizikos valdymo priemonių ir jų įgyvendinimo planą.

Mokymų nauda:

Darbuotojai papildys žinias ir suformuos gebėjimus praktiniam rizikų valdymo principų įgyvendinimui pagal standarto ISO 31000:2018 reikalavimus bei  COSO ir kitas pasaulines metodikas.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Open post

Žmogiškųjų išteklių valdymas

Žmogiškųjų išteklių valdymas

Jūsų organizacijos žmogiškųjų išteklių valdymo ekspertus ir vadovus apmokysime, kaip sukurti ir įgyvendinti personalo valdymo strategijas, tinkamai planuoti personalo poreikį, atrinkti ir įdarbinti kandidatus, užtikrinti darbuotojų adaptaciją ir kvalifikacijos kėlimą, sukurti tinkamą darbuotojų finansinį ir nefinansinę skatinimo sistemą bei įgyvendinti kitus personalo valdymo procesus.

Mokymų turinys:

 • Organizacijos žmogiškieji ištekliai, jų struktūra, sisteminio valdymo galimybės ir iššūkiai;
 • Organizacijos žmogiškųjų išteklių sisteminio valdymo tikslai ir jų suderinimas su organizacijos strategija;
 • Naujų darbuotojų paieška ir atranka, adaptacija;
 • Darbuotojų karjeros planavimas, finansinio ir nefinansinio motyvavimo priemonės, jų taikymo efektyvumo vertinimas ir tobulinimas;
 • Darbuotojų bendradarbiavimui ir tobulėjimui skirtos (tvarių teigiamų pokyčių) aplinkos sukūrimas ir valdymas;

Mokymų nauda:

Žmogiškieji ištekliai didžiausias ir vertingiausias organizacijos turtas. Mokymai supažindins tiek su strateginiais, tiek su taktiniais personalo valdymo aspektais ir suteiks žinių, įrodančių, kad efektyvi žmogiškųjų išteklių vadyba leidžia pritraukti organizacijai reikiamus darbuotojus, sutelkti juos ir nukreipti efektyviam tikslų siekimui ir įgyvendinimui.


Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!


DETALUS PASLAUGOS APRAŠYMAS

 

Scroll to top